Uvodna stran>Za avtorje>Navodila avtorjem
Natisni Pomanjšaj Povečaj
 
Novice
E-Nagrada
Program
Prijava na konferenco
Kotizacije
Lokacija in
namestitev
Najboljši študentski projekt
Za avtorje
Galerija
Odbori
Kontakt
Organizacija in
izvedba
Sodelujejo z nami
Pogled nazaj:
DSI 2016
DSI 2015
DSI 2014
DSI 2013
DSI 2012
DSI 2011
DSI 2010
DSI 2009
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003

Navodila avtorjem

1 SPLOŠNA NAVODILA

Na konferenco so lahko prijavljena samo izvirna dela. Pri uporabi del drugih avtorjev mora biti ustrezno naveden vir ob doslednem upoštevanju avtorskih pravic. Pogoj za objavo je predložitev izjave o avtorstvu, s katero avtor/soavtor potrjuje izvirnost dela in dovoljuje prenos materialnih avtorskih pravic na Slovensko društvo INFORMATIKA.

Izjavo o avtorstvu pošljite na e-naslov: konferenca.dsi2017@drustvo-informatika.si.

Prispevke oddajte prek portala konference (http://dsi2017.dsi-konferenca.si), v rubriki Za avtorje/Oddaja prispevka. Za spremljanje statusa prispevka boste po prijavi prispevka po elektronski pošti prejeli uporabniško ime in geslo. Za prispevke, ki so delo več avtorjev, bo vsa komunikacija v zvezi s prispevkom potekala s prvopodpisanim avtorjem.

Roki

 • prijava prispevka v obliki povzetka do 10 vrstic do 10. februarja 2017,
 • obvestilo avtorju o uvrstitvi v program do 15. februarja 2017,
 • oddaja celotnega povzetka/prispevka (po teh navodilih) do 28. februarja 2017,
 • recenzija povzetka/prispevka in priporočila avtorju do 10. marca 2017,
 • oddaja končne verzije povzetka/prispevka za objavo do 17. marca 2017, 
 • oddaja izjave o avtorstvu do 17. marca 2017,
 • konferenca DSI 2017: 11.–12. april 2017.

Obveznosti avtorja
Za sprejetje prispevka mora avtor:

 • pripraviti besedilo za objavo v zborniku  (po teh navodilih),
 • pripraviti predstavitev v formatu .ppt ali .pptx  (objavljena bo na spletni strani konference),
 • prispevek predstaviti na konferenci v določenem vsebinskem sklopu in terminu  po programu konference,
 • prijaviti udeležbo na konferenci, 
 • plačati avtorsko kotizacijo do roka oddaje končne verzije prispevka (17. 3. 2017 ).

Za prispevke, ki so delo več avtorjev, je plačilo avtorske kotizacije obveznost prvopodpisanega avtorja.

Za objavo razširjenega povzetka ali prispevka morajo vsi avtorji predložiti soglasje – izjavo,  s katero potrjujejo izvirnost in dovoljujejo prenos materialnih avtorskih pravic.

Prosimo vas, da upoštevate predpisane roke za pripravo in oddajo ter navodila za pripravo, sicer ne moremo zagotoviti, da bo delo sprejeto v program in objavljeno v zborniku.

2 RAZŠIRJENI POVZETEK

RAZŠIRJENI POVZETEK ZA KONFERENCO
DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE

Ime Priimek1,  Ime Priimek2
Ime in naslov podjetja oz. ustanove1, kjer je zaposlen prvi avtor, e-naslov
Ime in naslov podjetja oz. ustanove2, kjer je zaposlen drugi avtor, e-naslov

Obseg razširjenega povzetka prispevka je omejen na štiri strani formata A4. Povzetki morajo biti lektorirani in pripravljeni za tisk, besedilo naj bo pripravljeno v urejevalniku besedil Word (v formatu .doc ali .docx). Naslovu prispevka sledijo podatki o avtorju (ime in priimek, ime in naslov podjetja oz. ustanove, kjer je zaposlen, e-naslov); če je avtorjev prispevka več, navedite te podatke za vsakega od njih.
Priporočena je naslednja struktura besedila: namen/cilji, uporabljena metoda/izhodišča, rezultati, diskusija in zaključki.

Za oblikovanje razširjenih povzetkov prispevkov uporabite navodila iz spodnje tabele. 

Tabela 1: Preglednica slogov za oblikovanje razširjenega povzetka

Element Velikost črk Poravnava Pisava Presledek Posebnosti
Tipografija: Times New Roman
Naslov prispevka 14 pt Sredinsko Krepko Za: 18 pt Velike črke
Avtor 12 pt Sredinsko Običajno    
Telo besedila 12 pt Obojestransko Običajno   Enojni razmik vrstic, brez zamikov, posebnih znakov in oblikovanja.
Slika ali tabela   Sredinsko   Pred: 12 pt  
Naslov slike oz. tabele 10 pt Sredinsko Krepko Pred: 9 pt
Za: 12 pt
Slike imajo naslov pod sliko, tabele nad tabelo. So oštevičene in črno-bele.


3 PRISPEVEK

Prispevek bo recenziran.

PRISPEVEK ZA KONFERENCO
DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE - NAVODILO

Ime Priimek1,  Ime Priimek2
Ime in naslov podjetja oz. ustanove1, kjer je zaposlen prvi avtor, e-naslov
Ime in naslov podjetja oz. ustanove2, kjer je zaposlen drugi avtor, e-naslov

Izvleček

Izvleček obsega največ sto petdeset besed. Predstavite problem in cilj, metodo dela ter najpomembnejše rezultate.

Ključne besede: tri do osem gesel, ki jih ločite z vejicami.

Abstract

Provide a translation of the title of your contribution into English language.
Include a translation of abstract into English language.

Key words: three to eight key words, to be separated by commas.
 

1. UVOD

Besedilo uredite v oštevilčene razdelke (1, 1.1, 1.2, 1.2.1 itn.). Naslovi na prvem nivoju naj bodo napisani z velikimi tiskanimi črkami. Uporabite največ tri nivoje poglavij, torej do npr. 1.1.1.
 

2. OBLIKOVANJE

Obseg je omejen na štiri do dvanajst strani formata A4. Prispevek naj vsebuje naslov, izvleček in ključne besede, besedilo prispevka in literaturo. Naslovu  (pred izvlečkom) sledijo podatki o avtorju (ime in priimek, ime in naslov podjetja oz. ustanove, kjer je zaposlen, e-naslov); če je avtorjev prispevka več, navedite te podatke za vsakega od njih.  Besedila morajo biti lektorirana, pripravljena za tisk in pripravljena v urejevalniku besedil Word (v formatu .doc ali .docx). Za oblikovanje uporabite to predlogo. Navodila najdete tudi v tabeli 2.

Priporočena je naslednja struktura besedila: namen/cilji, uporabljena metoda/izhodišča, rezultati, diskusija in zaključki.

Tabela 2: Preglednica slogov za oblikovanje prispevka

Element Velikost črk Poravnava Pisava Presledek Posebnosti
Tipografija: Times New Roman
Naslov prispevek 14 pt Sredinsko Krepko Za: 18 pt Velike črke
Avtor 12 pt Sredinsko Običajno    
Naslov avtorja 11 pt Sredinsko Običajno    
Naslov izvlečka, ključnih besed, abstracta in key words 11 pt Levo Krepko Pred: 18 pt  
Izvleček, ključne besede, abstract in key words 11 pt Obojestransko Običajno Pred: 6 pt  
Angleški naslov prispevek 11 pt Levo Krepko Pred: 6 pt Med naslovom in besedilom angleškega povzetka
Naslov na 1. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 18 pt
Za: 6 pt

Velike črke, oštevilčeno 1., 2., …

Naslov na 2. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 12 pt
Za: 3 pt
Oštevilčeno 1.1, 1.2, 1.3 …
Naslov na 3. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 12 pt
Za: 3 pt
Oštevilčeno 1.1.1, 1.1.2, …
Telo besedila 12 pt Obojestransko Običajno   Enojni razmik vrstic, brez zamikov, posebnih znakov in oblikovanja.
Slika ali tabela   Sredinsko   Pred: 12 pt  
Naslov slike oz. tabele 10 pt Sredinsko Krepko Pred: 9 pt
Za: 12 pt
Slike imajo naslov pod sliko, tabele nad tabelo. So oštevičene in črno-bele.
Opomba 10 pt Obojestransko Običajno   Oštevilčene
Literatura in viri 10 pt Obojestransko Običajno Pred: 9 pt Oštevilčeno [1], [2] itn.


2.1 Literatura in viri

Na literaturo oz. vire se v besedilu sklicujte skladno s pravili sistema navajanja bibliografskih referenc APA (Paiz idr., 2013). Na koncu prispevka navedite samo uporabljeno literaturo in vire v enotnem seznamu skladno s sistemom APA, urejenem po abecednem vrstnem redu priimkov avtorjev. Enote literature in virov v končnem seznamu oštevilčite s številkami v oglatih oklepajih.
 

3. ODDAJA PRISPEVEKOV

Prosimo vas, da upoštevate roke za pripravo in oddajo ter navodila za pripravo, sicer ne bomo mogli zagotoviti, da bodo sprejeti v program in objavljeni v zborniku konference.
 

4. LITERATURA IN VIRI

[1] Paiz, J. M., Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderlund, L., Brizee, A. & Keck, R. (2013). APA Formatting and Style Guide: General Format. Objavljeno na https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ (zadnji ogled 11. 12. 2013).

 

Sponzor CIO/CEO konferenčni del
Sponzorji
Sponzor študentske nagrade
Sponzor opreme
Medijski sponzor
© DSI 2017 Neolab: Razvoj informacijskih rešitev